LET`SPRINTkiev

了劳嗜
 

 

        襄鬣螯 犭囗觐  恹镱腠弪 镳彖祗耱忮眄 铘皴蝽 戾蝾漕, 镱耜铍 铐 桁邋 襦祗 龛珀簋 皴徨耱铊祛耱 镱玮铍弪 镳铊玮钿栩 犷朦 蜩疣骅 扈龛爨朦睇 耩铌.

 

        碾 蜞觇 桤溴腓, 赅 犭囗觇, 镥鬣螯 恹镱腠弪 耱痤泐 镱 蝠遽钼囗 梦岩, 篑蜞眍怆屙睇 潆 觐黻疱蝽钽 蜩镟 漕牦戾眚 ( 潆 犷朦龛, 镱腓觌桧桕, 镳邃镳蜩, 玎忸漕, 铍 漯.). 铎 耠篦噱 溴轳蜮簋 铒疱溴脲眄 眍痨 镱 梏蝮, 疣珈屦囔, 耱痼牝箴桊钼囗棹 镳铟桁 羿牝铕囔. 鲥腩 驽, 耋耱怏弪 铒疱溴脲眄 觌囫耔翳赅鲨 犭囗觐:

 

  • 项 蜩矬 疋邃屙栝 – 钺, 镪 镨顸爨 桦 犭铐 漕牦戾眚
  • 项 耦耱噔栩咫 – 铕汔龛玎鲨, 镱漯噻溴脲龛 桦 漕腈眍耱眍 腓鲱
  • 项 疣耧铍铈屙棹 疱赈桤栩钼 – 筱腩恹 桦 镳钿铍
  • 项 纛痨囹 – 4, 5 镳铟桢 忄痂囗螓, 玎忤耔祛 铗 蜩镟


杨玟囗 27 棹 2018